(+420) 604 273 279

Stáhnout podmínky v PDF

Velikost souboru: 119KB

Speciální obchodní podmínky pro klub NLP

I.
Výklad pojmů
 • SOPK – Speciální obchodní podmínky pro Klub NLP, které doplňují Všeobecné obchodní podmínky upravující práva a povinnosti Dodavatele a Klienta, jež plynou z uzavřené smlouvy o poskytnutí služeb. 
 • Dodavatel – Eliška Brázdová (NLP centrum Olomouc), IČO 76567273, sídlem Velkomoravská 41, 779 00 Olomouc.
 • Klub NLP – vzdělávací služby poskytované převážně online za podmínek dále uvedených v těchto SOPK
 • Klient – fyzická nebo právnická osoba, jež uzavřela s Dodavatelem Smlouvu za účelem studia, výcviku nebo poskytnutí jiných služeb z nabídky Dodavatele.
 • Člen – Klient, který s Dodavatelem uzavřel Smlouvu za účelem studia v Klubu NLP
 • Smlouva – Smlouva o poskytnutí služeb uzavřená mezi Dodavatelem a Klientem, jejímž předmětem je povinnost Dodavatele poskytnout Klientovi výcvik, výuku a další služby dle své nabídky služeb a povinnost Klienta zaplatit za poskytnuté služby stanovenou cenu. Obsah Smlouvy tvoří VOP, rozvrh kurzů (dále jen „Rozvrh“) a ceník aktuálně nabízených služeb dodavatele (dále jen „Ceník“).
 • Provozovna – Bratří Wolfů 3, 779 00 Olomouc – místo, kde se konají kurzy, výcviky, příp. jsou poskytovány další služby Dodavatele, případně na jiném místě dle předchozí dohody.
II.
Obecné zásady SOPK
 • Tyto SOPK jsou nedílnou součástí uzavírané Smlouvy mezi Dodavatelem a Klientem při objednávce členství v Klubu NLP. Vedlejší ujednání jsou platná pouze v písemné formě v jednotlivém případě. V platnosti zůstávají VOP. SOPK upravují dobu trvání Smlouvy, způsob jejího vypovězení a způsob a formu platby za Služby.
III.
Cena a platební podmínky
 • Cena za členství v Klubu NLP se odvíjí od aktuálního ceníku Dodavatele, kdy aktuálně platný ceník je nedílnou přílohou Smlouvy. Aktuální ceny Kurzů jsou také uvedeny na webových stránkách Dodavatele www.nlp-centrum-olomouc.cz.

 • První měsíc členství v Klubu je bezplatný. Od 1. dne následujícího měsíčně je Člen povinen hradit měsíční částku dle ceníku, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Dodavatele vedený u České spořitelny, a.s., č. ú.: 3203711359/0800 dle platebních údajů, které mu Dodavatel zašle při potvrzení registrace členství (specifický symbol). Splatnost je vždy 15. den v měsíci. Po úhradě zasílá Dodavatel fakturu (daňový doklad). 

 • Neuhradí-li Člen měsíční platbu za členství v Klubu ve stanovené lhůtě dle těchto SOPK, bude Dodavatelem vyzván k nápravě. Pokud do konce kalendářního měsíce Člen úhradu neprovede, a nebude s Dodavatelem domluveno jinak, bude mu členství v Klubu pozastaveno.
IV.
Rozsah vzdělávání v Klubu NLP
 • Dodavatel se zavazuje poskytovat pravidelné online semináře v rozsahu, který byl uveden na webové stránce Dodavatele www.nlp-centrum-olomouc.cz den přihlášení Člena do Klubu NLP.

 • Změnu rozsahu nebo náplně seminářů je Dodavatel povinen sdělit písemně (emailem) Členům Klubu NLP s předstihem minimálně 2 kalendářní měsíce.
V.
Odstoupení od Smlouvy
 • Klient je oprávněn ukončit členství bez udání důvodu s platností od následujícího kalendářního měsíce po písemném nebo ústním odstoupení od uzavřené Smlouvy.
VI.
Závěrečná ustanovení
 • SOPK, stejně jako VOP, Ceník a Rozvrhy Kurzů jsou k dispozici v Provozovně Dodavatele a na internetových stránkách www.nlp-centrum-olomouc.cz. 

 • Vyplněním přihlášky do Kurzu Klient potvrzuje, že se seznámil s těmito SOPK, VOP, Ceníkem a Rozvrhem a že s nimi souhlasí. V případě rozporu mezi SOPK, VOP, Ceníkem, Rozvrhem a jakoukoliv jinou informací, mají přednost tyto SOPK, VOP, Ceník a Rozvrhy.

 • V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto SOPK neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout vzájemnou součinnost k tomu, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery. 

 • Tyto SOPK doplňují VOP pouze pro případ členství v Klubu NLP. Ostatní kurzy těmito SOPK nejsou dotčeny.

 • Pokud tyto SOPK nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami platnými předpisy České republiky. 

 • Znění těchto SOPK je pro smluvní strany závazné. Znění SOPK je zveřejněno na www.nlp-centrum-olomouc.cz .

 • Dodavatel si vymiňuje právo učinit jakoukoli změnu či doplnění obsahu těchto SOPK, kdy každá změna či doplnění nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění změněných SOPK. V případě nesouhlasu Člena se změnou obsahu těchto SOPK, která zasahuje do práv a povinností ze smluvního vztahu Člena a Dodavatele, má Člen právo takovou změnu odmítnout, kdy Dodavatel má povinnost Člena o takové změně včas poučit.

 • Tyto SOPK nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.12.2020. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi Dodavatelem a Členem Klubu NLP ode dne 1.12.2020 se řídí těmito SOPK.

• Příloha: č. 1 Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od Smlouvy dle těchto VOP) V __________(místo sepisu tohoto přípisu) dne DD.MM.RRRR Věc: Oznámení o odstoupení od Smlouvy Já / Společnost, _______________(jméno a příjmení/ firma), nar. DD.MM.RRRR / IČO ___________________________, bytem / sídlem __________________________ ____________________________________________, oznamuji Elišce Brázdové, IČ 76567273, sídlem Velkomoravská 41, že tímto odstupuji od Smlouvy o poskytnutí služeb, kdy objednávku jsem odeslal/a dne DD.MM.RRRR a přijetí potvrdila dne DD.MM.RRRR, pro Kurz ______________________________________________________________________ ______________________________________________________(označení Kurzu). Uhrazenou cenu Kurzu, příp. sníženou o storno poplatky, mi, prosím, zašlete na můj bankovní účet vedený u ________________________ (označení bankovního ústavu), č. účtu ________________________. S pozdravem podpis Klienta _________________________________ (jméno a příjmení Klienta/ firma Klienta)