dokumenty ke stažení ve formátu PDF

VOP Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Velikost souboru: 95 KB

Velikost souboru: 101 KB

všeobecné obchodní podmínky

I. 
Výklad pojmů
 •   VOP – Všeobecné obchodní podmínky upravující práva a povinnosti Dodavatele a Klienta, jež plynou z uzavřené smlouvy o poskytnutí služeb.
 • Dodavatel – Eliška Brázdová (NLP centrum Olomouc), IČO 76567273, sídlem Velkomoravská 41, 779 00 Olomouc. ·        
 • Klient – fyzická nebo právnická osoba, jež uzavřela s Dodavatelem Smlouvu za účelem studia, výcviku nebo poskytnutí jiných služeb z nabídky Dodavatele. ·         
 • SmlouvaSmlouva o poskytnutí služeb uzavřená mezi Dodavatelem a Klientem, jejímž předmětem je povinnost Dodavatele poskytnout Klientovi výcvik, výuku a další služby dle své nabídky služeb a povinnost Klienta zaplatit za poskytnuté služby stanovenou cenu. Obsah Smlouvy tvoří VOP, rozvrh kurzů (dále jen „Rozvrh“) a ceník aktuálně nabízených služeb Dodavatele (dále jen „ Ceník“). ·         
 • Provozovna – Bratří Wolfů 3, 779 00 Olomouc – místo, kde se konají kurzy, výcviky, příp. jsou poskytovány další služby Dodavatele, případně na jiném místě dle předchozí dohody. ·         
 • KurzKlientem zvolená výuka nebo výcvik ve skupinovém kurzu pro veřejnost, příp. pro obchodní společnost či individuální setkání v daném čase dle aktuální nabídky Dodavatele pro příslušné období.
II. 
Obecné zásady Vop
 • Tyto VOP jsou nedílnou součástí uzavíraných smluv mezi Dodavatelem a Klientem. Vedlejší ujednání jsou platná pouze v písemné formě v jednotlivém případě. V případě domluvených zvláštních podmínek platí tyto VOP jako další v pořadí za zvláštními podmínkami. ·         
 • Dodavatel je oprávněn objednávku vzhledem ke svým možnostem omezit, upravit, nebo od počátku zrušit, pokud Klient nemá nárok na náhradu škody, která mu takto vznikne. ·         
 • Nabídky Dodavatele uvedené v reklamních materiálech, katalozích a na internetu jsou nezávazné a slouží pouze k obecné orientaci Klienta o službách nabízených Dodavatelem a o cenách, který si vymiňuje možnost změny a opravy tiskových vad a chyb. ·         
 • Přihlášením do jakéhokoliv Kurzu, který je organizován Dodavatelem, Klient stvrzuje, že souhlasí se způsobem výuky a že se seznámil s popisem daného Kurzu. ·         
 • Klient bere na vědomí, že v případě, kdy se do jím vybraného Kurzu přihlásí do jeho plánovaného začátku méně než čtyři účastníci, Kurz se neuskuteční. V takovémto případě bude Klientovi nabídnut náhradní termín předmětného Kurzu. Klient má v tomto případě právo objednávku Kurzu zrušit, a pokud již uhradil kurzovné, bezodkladně je mu vyplaceno zpět. ·         
 • Smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to na dobu délky Kurzu dle rozpisu Kurzů.
IV. 
Cena a platební podmínky
 • Cena Kurzu se odvíjí od aktuálního ceníku jednotlivých Kurzů Dodavatele, kdy aktuálně platný ceník je nedílnou přílohou Smlouvy. Aktuální ceny Kurzů jsou také uvedeny na webových stránkách Dodavatele www.nlp-centrum-olomouc.cz.
 • Není-li dohodnuto jinak, Klient se zavazuje uhradit zálohu na cenu Kurzu ve výši 50 % nejpozději do 5 dnů ode dne doručení potvrzení o přijetí přihlášky Dodavatele, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Dodavatele vedený u České spořitelny, a.s., č. ú.:  3203711359/0800. Obdrží-li Klient potvrzení o přijetí přihlášky od Dodavatele méně než 10 dní před začátkem Kurzu, je povinen uhradit ve lhůtě dle tohoto odstavce VOP plnou výši ceny Kurzu a nikoliv zálohu na cenu Kurzu.
 • Uhradí-li Klient cenu Kurzu, resp. zálohu na cenu Kurzu až po dosažení maximální kapacity Kurzu, pozbývá práva na rezervaci místa ve vybraném Kurzu a Dodavatel má právo přeřadit Klienta do jiného Kurzu se stejnou náplní, ale s jinými časovými dispozicemi. V případě, že Klient se změnou Kurzu nebude souhlasit, nabídne Dodavatel Klientovi náhradní termín předmětného Kurzu. Pokud Klient tento termín odmítne, má právo na vrácení uhrazené zálohy, nebo uhrazené ceny Kurzu.    
 • Není-li domluveno jinak, Klient je povinen uhradit plnou výši ceny Kurzu nejpozději 10. den před konáním Kurzu. Oproti ceně Kurzu je Klient oprávněn si započítat uhrazenou zálohu na cenu Kurzu.      
 • V ceně Kurzů jsou zahrnuty učební materiály. 
 • Neuhradí-li Klient cenu Kurzu ve stanovené lhůtě dle těchto VOP, zavazuje se uhradit Dodavateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý byť jen započatý den prodlení.
V. 
Práva a povinnosti
 • Klient je povinen se před odesláním přihlášky do Kurzu řádně seznámit s náplní Kurzu.
 • V případě neúčasti na Kurzu z důvodů ze strany Klienta, které Dodavatel nemohl ovlivnit, nevzniká Klientovi nárok na náhradu zameškaného termínu Kurzu.
 • V případě, že se do vypsaného Kurzu přihlásí méně než 4 Klienti, vyhrazuje si Dodavatel právo Kurz zrušit. V případě zrušení nabídne Dodavatel Klientovi náhradní termín předmětného Kurzu s termínem jeho začátku nejdéle do 3 měsíců od počátku zrušeného Kurzu.
 • Když se Klient dostaví později na výuky, než v určený čas začátku Kurzu, doba trvání Kurzu se o takto zmeškaný čas neprodlužuje.
 • Klient je oprávněn od uzavřené Smlouvy bez uvedení důvodu odstoupit ve lhůtě delší než 30 dní před zahájením Kurzu, v tomto případě je Dodavatel povinen vrátit Klientovi uhrazenou zálohu na cenu Kurzu. Odstoupí-li Klient ve lhůtě 30 - 10 dnů před zahájením Kurzu, má Klient nárok na vrácení
  50 % z uhrazené plné výše Kurzu. Odstoupí-li Klient ve lhůtě kratší než 10 dní před konáním Kurzu, nemá nárok na vrácení uhrazené ceny Kurzu. ·        
 • Klient je oprávněn změnit jím pověřené osoby, jež se mají účastnit Kurzu Klientem objednaným, a to nejpozději v den zahájení Kurzu.
 • Termín začátku Kurzu je možno změnit jen na základě vzájemné dohody Klienta a Dodavatele.
 • V případě neuskutečnění výuky či výcviku daného Kurzu z důvodu nemoci lektora bude dle dohody s účastníky Kurzu poskytnut odpovídající náhradní termín Kurzu.
 • Z vážných důvodů může Dodavatel zrušit jakýkoliv Kurz i v jeho průběhu. V takovém případě Dodavatel nabídne Klientovi náhradní termín Kurzu. ·        
 • Odešle-li Klient přihlášku do Kurzu, resp. dojde-li k uzavření Smlouvy ve lhůtě deseti dnů, případně lhůtě kratší než deset dnů přede dnem počátku Kurzu, udílí odesláním své přihlášky výslovný souhlas se započetím poskytování služeb v této lhůtě.
 • Splněním potřebných kritérií a požadavků, které jsou pro daný Kurz předepsány, má Klient nárok na vydání certifikátu. Vydání certifikátu je v ceně Kurzu.
VI. 
Reklamace
 •   Klient je oprávněn reklamovat obsahovou stránku Kurzu, pokud faktický stav neodpovídá obsahu uvedenému v popisu nebo smluvené náplni Kurzu.
 • Reklamace se uplatňuje písemně, a to v sídle Dodavatele. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad. Pokud uzná Dodavatel reklamaci Klienta za odůvodněnou, zajistí na vlastní náklady nápravu.
 • Klient je povinen uplatnit nároky z vad u Dodavatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí, nejpozději však do 10 pracovních dní ode dne absolvování dané výuky či výcviku daného Kurzu. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.
VII. 
Ochrana osobních údajů
 • Při uzavírání Smlouvy je Klient povinen pravdivě sdělit své osobní a jiné údaje uvedené ve formuláři přihlášky, v opačném případě má Dodavatel právo uzavření Smlouvy odmítnout a přihlášku neakceptovat. Veškeré údaje, které Dodavatel od Klienta získá v souvislosti s uzavřením Smlouvy, nebo s poskytováním služeb, budou zpracovávány v databázi Dodavatele a bude s nimi nakládáno v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Údaje Klienta budou Dodavatelem využívány za účelem plnění Smlouvy, případně k dalším účelům uvedeným níže v těchto VOP.
 • Dodavatel není oprávněn poskytnout údaje Klienta třetím osobám.
 • Klient odesláním, resp. předáním přihlášky Dodavateli dává souhlas s využitím svých údajů k obchodním a marketingovým účelům Dodavatele, převážně zasíláním obchodních a informačních sdělení.
 • Klient je oprávněn výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat.
 • Po ukončení Smlouvy a vypořádání všech vzájemných práv a povinností Dodavatel vymaže údaje Klienta ze své databáze aktivních Klientů. Klient však dává Dodavateli souhlas se zpracováním svého jména, příjmení, adresy a jiných kontaktních údajů na dobu neurčitou po ukončení Smlouvy, a to za účelem nabídky obchodu a služeb Klientovi. Klient má právo tento souhlas při ukončení smlouvy, případně kdykoliv později, písemně odvolat.
VIII. 
Odstoupení od smlouvy
 • Klient, který je spotřebitelem, má právo dle ust. § 1829 odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb. odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy, pokud byla Smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (elektronická přihláška), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Odstoupení je nutné učinit písemně a nejpozději ve lhůtě 14 kalendářních dnů od uzavření Smlouvy. ·         
 • Klient není oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Dodavatel poskytl služby dle Smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení dle této Smlouvy.
 • Odstoupení je Klient povinen zaslat v písemné podobě Dodavateli, a to s uvedením svých údajů (jméno, příjmení, trvalé bydliště), označení Kurzu, do kterého se přihlásil a označení čísla bankovního účtu, kam má být cena Kurzu vrácena. Odstoupení od Smlouvy může Klient zasílat do sídla Dodavatele nebo do Provozovny. Pro účely odstoupení od Smlouvy může Klient využít formulář pro odstoupení, jež tvoří přílohu těchto VOP. Klient je oprávněn odstoupit i elektronickou formou, a to vyplněním a odesláním informace o odstoupení od Smlouvy. V tomto případě je Dodavatel povinen zaslat Klientovi potvrzení o přijetí tohoto oznámení o odstoupení od Smlouvy.
 • V případě, že Klient dle tohoto článku VOP odstoupí od Smlouvy, vrátí Dodavatel peněžní prostředky přijaté jako zálohu na cenu za Kurz, příp. plnou výši uhrazené ceny Kurzu do 14 dnů od doručení přípisu vyjadřujícího odstoupení od Smlouvy Klientem, a to stejným platebním prostředkem, který byl Klientem použit pro provedení platby ceny Kurzu, neurčí-li Klient jinak.
IX. 
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
 • Klient má v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) právo na mimosoudní řešení sporu z uzavřené Smlouvy, nedojde-li k vyřešení sporu dohodou stran.
 • Pro případ mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je kompetentním orgánem Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce - Ústřední inspektorát sídlí v Praze 2, Štěpánská 15 (bližší informace na www.coi.cz).
 • Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se zahajuje na návrh Klienta - spotřebitele a náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si nese každá ze stran sporu sama.
 • Klient - spotřebitel může rovněž využít pro mimosoudní řešení sporu platformu online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/
X. 
Závěrečná ustanovení
 • Klient přihláškou do kurzu stvrzuje svůj souhlas s fotografováním a natáčením během Kurzu a případným uveřejněním fotografie / filmového materiálu v tištěných a dalších výstupech (vč. web, fb, youtube) Dodavatele. V případě nesouhlasu uvede toto Klient do poznámky své přihlášky.
 • VOP, Ceník a Rozvrhy Kurzů jsou k dispozici v ProvozovněDodavatele a na internetových stránkách www.nlp-centrum-olomouc.cz.
 • Vyplněním přihlášky do Kurzu Klient potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, Ceníkem a Rozvrhem a že s nimi souhlasí. V případě rozporu mezi VOP, Ceníkem, Rozvrhem a jakoukoliv jinou informací, mají přednost tyto VOP, Ceník a Rozvrhy.
 • Doručuje-li Dodavatel Klientovi písemnost prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, zasílá jej na adresu, kterou Klient v přihlášce uvedl jako kontaktní adresu. Pokud si zákazník kontaktní adresu nezvolil, bude písemnost zaslána na adresu, kterou Klient uvedl jako své bydliště, příp. místo podnikání či sídlo. Pokud se nepodaří oznámení doručit, považuje se za doručené dodáním na výše uvedenou adresu nebo marným uplynutím lhůty pro vyzvednutí oznámení, i když se Klient o jeho uložení nedozvěděl.
 • V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení těchto VOP neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních ujednání. Smluvní strany jsou si povinny poskytnout vzájemnou součinnost k tomu, aby neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. To samé platí i pro případ smluvní mezery.
 • Pokud tyto VOP nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami platnými předpisy České republiky.
 • Znění těchto VOP je pro smluvní strany závazné. Znění VOP je zveřejněno na www.nlp-centrum-olomouc.cz .
 • Dodavatel si vymiňuje právo učinit jakoukoli změnu či doplnění obsahu těchto VOP, kdy každá změna či doplnění nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění změněných VOP. V případě nesouhlasu Klienta se změnou obsahu těchto VOP, která zasahuje do práv a povinností ze smluvního vztahu Klienta a Dodavatele, má Klient právo takovou změnu odmítnout, kdy Dodavatel má povinnost Klienta o takové změně včas poučit.
 • Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.10.2019. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi Dodavatelem a Klientem ode dne 1.10.2019 se řídí těmito VOP.

zpět